Källor, metodik och kvalitet

emmaboda möbler mattor Huvuddelen av uppgifterna i denna publikation baseras på lönestatistik som samlas in av Svenskt Näringsliv. Nedan redovisas en kort kvalitetsdeklaration. Data har även hämtats in från SCB, Skatteverket, Sveriges Kommuner och Landsting, Arbetsgivarverket, Eurostat, OECD, The Conference Board, Sveriges riksbank och Medlingsinstitutet.

Insamlingsmetodik

lika löser lika organisk kemi På uppdrag av Svenskt Näringslivs medlemsorganisationer samlas löneuppgifter in från medlemsföretag med fler än tio arbetare eller med fler än tio tjänstemän. Vanligtvis undersöks samtliga företag från storleksgränserna ovan, men inom vissa områden med stor andel små­företag ingår även mindre företag i undersökningen.

Mätperiod

krämiga pastarätter recept Mätperioden är september månad.

Statistikens omfattning

de lömska bebisarna Statistiken omfattar löner för hel- och deltidsanställda i åldrarna 18 till 67 år. De deltidsanställdas löner har räknats upp till heltid i redovisningen.

Lönebegrepp

manana göteborg odin För tjänstemän är lönebegreppet genomgående summan av fast kontant månadslön, naturaförmåner och genomsnittligt värde av prestationslön (provision, tantiem o dyl).

kontraktsbrott husköp säljare För arbetare baseras löneutvecklingstalen på summan av tid- och prestationslön (T+P). I lönenivåtalen inkluderas även skift- och ob-tillägg samt helglön (T+P+S+H). I texten till tabeller och diagram redovisas vilket av lönebegreppen som används.

csn bidrag räknas som inkomst Löneutvecklingen för tjänstemän redovisas som ett så kallade SÅYA-tal (Standardräkning, Ålder, Yrke, Arbetstid). Hänsyn tas då till ändringar i ålders- och yrkessammansättningen samt förändringar i den ordinarie veckoarbetstidens längd så att dessa struktureffekter inte mäts som lönenivåförändringar.

cécile est morte cremer Vinstandelar ingår inte i den redovisade statistiken.

Lönespridning

högsta sparräntan 2018 I vissa diagram redovisas lönespridningen i form av percentillöner, vilka definieras enligt följande:

giang tử chuyến đi về sáng 10:e percentillönen – 10 procent av individerna har lägre lön, 90 procent har högre lön

pris för att tapetsera ett rum 40:e percentillönen – 40 procent av individerna har lägre lön, 60 procent har högre lön

ökar till engelska 60:e percentillönen – 60 procent av individerna har lägre lön, 40 procent har högre lön

vaktens hunddagis luleå 90:e percentillönen – 90 procent av individerna har lägre lön, 10 procent har högre lön

Tillförlitlighet

rånarluva till bebis I den presenterade lönestatistiken finns viss osäkerhet. Osäkerheten uppstår på grund av täckningsfel, bortfallsfel, mätfel samt urvalsfel. Statistiken bedöms inte påverkas i större omfattning av dessa osäkerhetskällor.

täta sammandragningar vecka 30 Bortfallet mätt i antalet individer i 2017 års lönestatistik var cirka 5 procent. För att minska osäkerheten på grund av bortfall genomförs en bortfallskorrigering av statistiken. Lönerevisionerna blir alltmer utspridda över året, vilket innebär att lönevärdena inte nödvändigtvis inkluderar 2017 års avtalshöjningar för samtliga företag.