Vägledning avseende ersättningar till VD och ledande befattningshavare

babybjörn babysitter balance soft svart RAPPORT baconröra till smörgåstårta Publicerad

åkersberga bibliotek låna om Svenskt Näringsliv utarbetade 2004 en vägledning för ersättningar till ledande befattningshavare i bolag. Det har nu uppdragits åt extern expertis, genom Löneanalyser AB, att beträffande år 2005 analysera dryga 40-talet bolag och deras användning av 2004 års vägledning.

ofrivillig viktnedgång icd 10 I vägledningen från 2004 framhålls ett antal punkter. Sju av dessa har studerats av Löneanalyser. Det gäller information om lön m.m., redovisning av villkor för pensioner, avräkning vid utbetalning av avgångsvederlag, inrättande av ersättningsutskott, uppgifter om uppsägningstider, information om ersättningspolicy samt redovisning av ersättningar till styrelseledamöter.

hänga gubbe app android Vid analysen av hur vägledningen använts måste beaktas att tidigare ingångna avtal ska respekteras och många gånger inte kan omförhandlas. Bland annat av detta skäl har alla tankegångar i vägledningen inte kunnat appliceras omedelbart.

färdiga såser kyckling Resultatet av analysen visar att 2/3 av alla studerade bolag använde sig av fem eller flera av de undersökta punkterna. 44 procent av bolagen tillämpade sex eller sju av punkterna och 11 procent använde alla sju punkter. De punkter som tillämpades mest gäller information om uppsägningstider respektive villkor för pensioner. Minst användes punkten om att redovisa policyn i ersättningsfrågor såväl i årsredovisningen som inför bolagsstämman.

vilka utbildningar kräver inte matte b 2004 års vägledning har nu reviderats. Ambitionen är att även den nya vägledningen ska sprida kunskap om goda principer för ersättningssystem och underlätta för företag att behandla ersättningsfrågor på ett sätt som skapar förtroende hos aktieägare och den intresserade allmänheten.

Författare